Terminy najbliższych szkoleń

[z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, kurs zostaje zawieszony]

 

Opis szkolenia

Szkolenia prowadzone są w oparciu o  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 poz. 1836).

Szkolenie podstawowe uzupełniane jest szkoleniami specjalistycznymi i składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Łukasiewicz - PIMOT, gdzie w przyszłości uczestnicy przystąpią do egzaminu praktycznego przed Komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Cel szkolenia

Celem jest wyposażenie uczestników w pełną wiedzę związaną z wykonywaniem badań technicznych, prawidłową interpretacją przepisów prawnych oraz zapoznanie ze sposobami postępowania w nietypowych przypadkach.

Ponadto podczas kursu omawiane są problemy merytoryczno-prawne występujące w bieżącej pracy stacji kontroli pojazdów i wydziałów komunikacji, dotyczące sposobu wykonywania badań oraz sporządzania dokumentów dla jednostek rejestrujących pojazdy. Analizowane są aktualnie wprowadzane zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i rozporządzeniach wykonawczych.

 

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. Po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uczestnicy mogą ubiegać się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej do wykonywania badań technicznych pojazdów, sporządzania dokumentacji, również dla celów rejestracji pojazdów.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat aktualnych regulacji dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób chcących uzyskać uprawnienia diagnosty samochodowego i w przyszłości  zamierzających podjąć pracę na stacjach kontroli pojazdów lub w serwisach samochodowych.

Zgodnie z ustawą  Prawo o Ruchu Drogowym, aby zostać diagnostą kandydat musi posiadać:

- wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

- średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki na stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

- wyższe wykształcenie w obszarze  nauk technicznych o specjalności  innej niż samochodowa  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie ) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

- średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie ) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Program szkolenia

 Część szkolenia  Rodzaj szkolenia  Czas trwania szkolenia  Koszt szkolenia
 I Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska  5 dni  1000 PLN
 II Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h  (BUS100)  1 dzień  200 PLN
 III Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)  2 dni  400 PLN
 IV Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (GAZ)  1 dzień  200 PLN
 V Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
  1 dzień

 200 PLN
  SUMA  10 dni  2000 PLN

 


Czas trwania

Szkolenie trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych), w tym uczestnicy przez 1 tydzień (5 dni) zdobywają wiedzę teoretyczną podczas wykładów prowadzonych w salach wykładowych PIMOT, a w kolejnym tygodniu (5 dni) odbywają zajęcia praktyczne na stacji kontroli pojazdów.

Istnieje możliwość dostosowania godzin zajęć do potrzeb i dyspozycyjności uczestników kursu.

 

Koszt uczestnictwa

2000 PLN netto

Opłata obejmuje otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Na terenie Instytutu można skorzystać z bogatej oferty bufetu, bezpłatnego parkingu oraz z pokoi gościnnych.

 

Lokalizacja

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Jagiellońska 55,03-301 Warszawa

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, drogą e-mailową:

lub poprzez poniższy formularz

Pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 

Prowadzący

mgr inż. Krzysztof Cieślak

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej o specjalności Jakość i eksploatacja pojazdów. Ukończył studia podyplomowe z rekonstrukcji wypadków drogowych i likwidacji szkód powypadkowych. Od 1998 r. nieprzerwanie pracujący w branży motoryzacyjnej, początkowo jako technolog siedzeń samochodowych, dalej jako doradca ADR DGSA, a od 2003 r. diagnosta samochodowy. Od ponad 10 lat prowadzi doradztwo techniczne w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i badań technicznych, a także prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa i techniki samochodowej. Poza motoryzacją, interesuje się historią.


mgr inż. Dariusz Kaca

W roku 1983 ukończył studia wyższe na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Długoletni pracownik Pionu Serwisu Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu. Posiada 30 letni staż pracy w charakterze diagnosty samochodowego. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji zatrudniony na stanowisku Inżyniera Badań od 5 lat. Miłośnik dawnej polskiej motoryzacji i kolejnictwa parowego.